Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

γιγνεσθαι | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Το Γίγνεσθαι παρέχει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία που περιέχει 4 κύκλους ετήσιων σεμιναρίων. Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης, ολοκληρωμένη και επιτυχής κατάρτιση των ατόμων που συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στο πρόγραμμα στην προετοιμασία τους ως μελλοντικοί Υπαρξιακοί Ψυχοθεραπευτές και Ψυχοθεραπεύτριες. Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, όπως και ο αναλυτικός οδηγός σπουδών που το συνοδεύει, επικαιροποιείται τακτικά και είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ).

Στόχοι του προγράμματος

  • Να παρέχει τις θεωρητικές βάσεις της Υπαρξιακής προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική
  • Να διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου μέσω της ανάπτυξης της αυτογνωσίας και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων καθώς και της προσωπικής επεξεργασίας των βασικών θέσεων της Υπαρξιακής σκέψης
  • Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου ο εκπαιδευόμενος θα διερευνήσει και θα εξελίξει την προσωπική του προσέγγιση στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπευτική και Συμβουλευτική πρακτική

Δομή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία είναι σχεδιασμένο με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ), τις οποίες καλύπτει πλήρως. Αποτελείται από δύο κύκλους εκπαίδευσης διάρκειας δύο ετών ο καθένας, τον βασικό και τον κλινικό. Στο τέλος του Πρώτου Κύκλου γίνεται αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου από τους εκπαιδευτές. Η συνέχιση στον Δεύτερο Κύκλο δεν είναι δεδομένη και θα εξαρτηθεί, εκτός από την ακαδημαϊκή πορεία, και από την προσωπική εξέλιξη και παρουσία του κάθε εκπαιδευόμενου.

Με την συμπλήρωση τριών ετών σπουδών στο πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας καθώς το πρόγραμμα πληρεί τις απαιτήσεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής. Με την συμπλήρωση και του δεύτερου κύκλου, δηλαδή σύνολο τεσσάρων ετών, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως Υπαρξιακός Ψυχοθεραπευτής με βάση τις προδιαγραφές της ΕΕΨΕ και EAP.

Μέρες και ώρες παρακολούθησης

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Δευτέρα απόγευμα από τις 18:00 μέχρι τις 22:00. Επίσης, μία φορά το μήνα πραγματοποιείται διαδικτυακά ένα διήμερο σεμινάριο που ασχολείται κάθε φορά και με ένα διαφορετικό θέμα. Αυτό γίνεται Παρασκευή 18:00 με 21:00 και Σάββατο 10:00 με 18:00.

Προσωπική ανάπτυξη

Εκτός της συμμετοχής τους στις βασικές υποχρεώσεις του Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, εκπαιδευόμενες και εκπαιδευόμενοι, προτείνεται να παρακολουθούν συναφή σεμινάρια σε άλλες προσεγγίσεις για την συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτισή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός εκπαιδευόμενου ή μιας εκπαιδευόμενης ως υπαρξιακού ψυχοθεραπευτή ή υπαρξιακής ψυχοθεραπεύτριας είναι και η συμπλήρωση των ακόλουθων ωρών:

  • 250 ώρες προσωπικής θεραπείας (125 ώρες ανά κύκλο), από τις οποίες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον χρειάζεται να είναι σε ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία με πιστοποιημένο θεραπευτή της Υπαρξιακής προσέγγισης. Προηγούμενες ώρες θεραπείας ή θεραπεία με θεραπευτές άλλων προσεγγίσεων αναγνωρίζονται μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των απαραίτητων συνολικών ωρών. Είναι πολύ σημαντικό η προσωπική θεραπεία να ξεκινά όσο το δυνατόν συντομότερα και κατά προτίμηση από το πρώτο έτος καθώς αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα προσωπικής εξέλιξης και βοηθάει ιδιαίτερα την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • 300 ώρες κλινικής πρακτικής με συνεργαζόμενους φορείς κατά τη διάρκεια του προγράμματος ή μέχρι και δύο έτη μετά την ολοκλήρωσή του (80 ώρες της πρακτικής καλύπτονται από την εργασία με τους εθελοντές στη διάρκεια των τεσσάρων ετών). Η έναρξη πρακτικής άσκησης μπορεί να ξεκινήσει με τη συμμετοχή στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης και προϋποθέτει την έγκριση του φορέα από τη διοίκηση.
  • 150 ώρες κλινικής εποπτείας (κάποιες ώρες πρακτικής καλύπτονται και εδώ από την εργασία με τους εθελοντές στη διάρκεια των τεσσάρων ετών).

Προηγούμενες ώρες θεραπείας και κλινικής εμπειρίας σε πρακτική και εποπτεία μπορούν να αναγνωριστούν με προσκόμιση βεβαιώσεων από τους αντίστοιχους φορείς και μετά από την έγκρισή τους από τη διοίκηση.

Φιλοσοφία του προγράμματος συνοπτικά

  • Πλήρης και εντατική εκπαίδευση σε όλες τις δεξιότητες του ψυχοθεραπευτή
  • Μελέτη και εξοικείωση με όλες τις βασικές πλευρές της υπαρξιακής προσέγγισης. Αυτό περιλαμβάνει τους Υπαρξιακούς Φιλοσόφους, Υπαρξιακούς Θεραπευτές και τα Υπαρξιακά Θέματα
  • Αξιοποίηση της τέχνης ως θεραπευτικό παράγοντα

Εκπαίδευση στις ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες

Σημαντικό μέρος του τετραετούς προγράμματος εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει η διδαχή και χρήση των διαφόρων δεξιοτήτων που αξιοποιεί ένας ψυχοθεραπευτής, ανεξάρτητα της θεωρητικής του προσέγγισης. Πρόκειται για όλες εκείνες τις δεξιότητες που δημιουργούν το θεραπευτικό πλαίσιο, παρέχουν ασφάλεια, πληρούν όλες τις δεοντολογικές επιταγές και επιτρέπουν την θεραπευτική ακρόαση του θεραπευόμενου. Οι δεξιότητες και γνώσεις αυτές εξασφαλίζουν την βασική κατάρτιση του σπουδαστή και το προετοιμάζουν έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί στο μέλλον δίπλα στον θεραπευόμενο με ένα τρόπο θεραπευτικό, και ωφέλιμο. Βασίζονται πάντα στις βέλτιστες πρακτικές που επιβάλλει οι κώδικες δεοντολογίας της ΕΕΨΕ και ΕΨΕ και της ΕΕΣ και αξιοποιούν τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας.

Εκπαίδευση στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία

Το «Γίγνεσθαι» η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας πιστεύει ότι δεν υπάρχει ένας και μόνον τρόπος να είναι κάποιος υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής ή ψυχοθεραπεύτρια. Έτσι, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες καλούνται, αφού έχουν εφοδιαστεί με τις βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την Υπαρξιακή ψυχολογία και ό,τι αυτή περιλαμβάνει. Στη συνέχεια θα ενθαρρυνθούν να αρχίσουν να βρίσκουν σιγά-σιγά τον δικό τους πολύ προσωπικό τρόπο εργασίας. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος η εκπαίδευση στο «Γίγνεσθαι» βασίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες της Υπαρξιακής Ψυχολογίας.

Άξονας πρώτος | Υπαρξιακοί Φιλόσοφοι
Η Υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία βασίζεται σε μεγάλο μέρος στην φιλοσοφία. Έτσι, ο σπουδαστής, κατά την διάρκεια των τεσσάρων χρόνων θα κληθεί να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο σκέψης σημαντικών φιλοσόφων που το όνομα τους σχετίζεται με το υπαρξισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ονόματα όπως ο Κίρκεγκωρ, ο Νίτσε, ο Χάιντεγκερ, ο Σαρτ, ο Καμύ, ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ και άλλοι.

Άξονας δεύτερος | Υπαρξιακοί Ψυχοθεραπευτές
Ο σπουδαστής θα γνωρίσει όλους τους σημαντικούς υπαρξιακούς ψυχοθεραπευτές, τόσο του παρελθόντος όσο και σύγχρονους. Η γνωριμία αυτή γίνεται μέσα από τα βιβλία τους, καθώς και από την μελέτη οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο θεραπείας κ.λ.π. Επίσης, προσπαθούμε όσο γίνεται πιο συχνά να φέρνουμε στην Ελλάδα σημαντικούς Υπαρξιακούς θεραπευτές έτσι ώστε οι σπουδαστές μας να έρχονται σε επαφή άμεσα, μέσω παρουσιάσεων και βιωματικών σεμιναρίων με την δουλειά αυτών των ανθρώπων.

Άξονας τρίτος | Υπαρξιακά θέματα
Τα Υπαρξιακά θέματα είναι τα θέματα εκείνα που συναντά κανείς ξανά και ξανά στην εκτενή βιβλιογραφία τόσο της υπαρξιακής ψυχολογίας όσο και της υπαρξιακής φιλοσοφίας. Θέματα όπως η ελευθερία, η ευθύνη, η νοηματοδότηση, η θνητότητα, το υπαρξιακό άγχος, η υπαρξιακή αγωνία και αρκετά άλλα αποτελούν αντικείμενο μελέτης σε όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Στόχος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τα ζητήματα αυτά τόσο βιωματικό ως μέρος της προσωπικής του εξέλιξης όσο και θεωρητικά ως μέρος της τεχνικής του κατάρτισης στην τέχνη της ψυχοθεραπείας.

Άξονας τέταρτος | Φαινομενολογία
Μεγάλο μέρος της υπαρξιακής φιλοσοφίας και της υπαρξιακής ψυχολογίας βασίζεται στις αρχές της φαινομενολογίας. Η φαινομενολογία αξιοποιείται συστηματικά ως μέρος της εκπαίδευσης και προσφέρει έναν νέο τρόπο αντίληψης του κόσμου και του θεραπευόμενου. Ξεφεύγει από τον συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε τον κόσμο του άλλου.

Άξονας πέμπτος | Τέχνη και υπαρξισμός
Η υπαρξιακή προσέγγιση βρίσκει την καλύτερη της έκφραση πολύ συχνά, πέρα από θεωρίες και αναλύσεις, στην βιωματική εμπειρία που η τέχνη προσφέρει. Στο «Γίγνεσθαι» γίνεται συστηματική προσπάθεια να αξιοποιηθεί η τέχνη τόσο ως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης των υπαρξιακών θεμάτων όσο και ως μια ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης του σπουδαστή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μια επιστολή (200 λέξεων περίπου), που θα περιέχει την προσωπική περιγραφή των λόγων για τους οποίους επιθυμείτε να ακολουθήσετε την Υπαρξική εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

Μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές στις βασικές και στις πιθανές μεταπτυχιακές σας σπουδές, την εργασιακή σας εμπειρία και πιθανόν μια σύντομη σύνοψη των πραγμάτων που σχετίζονται με τις δεξιότητες και τα προσωπικά σας γνωρίσματα. που αισθάνεστε να σας χαρακτηρίζουν.

* Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή ενός πτυχίου ψυχολογίας ή ψυχιατρικής ή εναλλακτικά η πρότερη εκπαίδευση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας, ή άλλων συναφών ανθρωπιστικών επιστημών. Για όσες ή όσους προέρχονται από άλλες επιστήμες και δεν έχουν στην κατοχή τους πτυχίο ψυχολογίας ή ψυχιατρικής είναι απαραίτητο, πριν την εγγραφή τους στο τετραετές εκπαιδευτικό να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό έτος. Κατά τη διάρκειά του, καλούνται να συμμετάσχουν στα διήμερα σεμινάρια του Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, να παρακολουθήσουν και αξιολογηθούν σε τέσσερα βασικά μαθήματα ψυχολογίας που κρίνονται σημαντικά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Εξελικτική Ψυχολογία και Θεωρίες Προσωπικότητας) και τέλος να επαναξιολογηθούν από τη διεύθυνση του «γίγνεσθαι» για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα.

Μπορούν να προέρχονται από πρώην ή νυν καθηγητές, ψυχοθεραπευτές ή επόπτες, ή πιθανόν εργοδότες. Το περιεχόμενό τους είναι ουσιαστικά μια έγγραφη αναφορά στις ικανότητες, στις γνώσεις, στις δεξιότητες και στα στοιχεία της προσωπικότητάς σας, που νιώθετε πως αρμόζουν με τις σπουδές σας εδώ.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στις αρχές του Σεπτέμβρη, από την διεύθυνση του «Γίγνεσθαι» στους υποψήφιους σπουδαστές και σπουδάστριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αφού πρώτα οι υποψήφιοι και υποψήφιες εκδηλώσουν τηλεφωνικά. ή με email την επιθυμία τους και μας αποστείλουν το βιογραφικό τους.

Με την παρούσα αίτηση – σύμβαση, ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια δηλώνουν τη βούλησή τους να εγγραφούν στο «Γίγνεσθαι», για να παρακολουθήσουν το 4ετές Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Βρείτε και εκτυπώστε την αίτηση – σύμβαση στο αρχείο pdf του συνδέσμου.

Ακαδημαϊκό έτος 2023/2024

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες και ώρες του Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία για το τρέχον έτος.

Πρώτος κύκλος σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ: 412

Δεύτερος κύκλος σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ: 436

Προσωπική ανάπτυξη

ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ: 700

Πιστοποίηση του τίτλου σπουδών

Με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων χρόνων σπουδών τους και έχοντας συμπληρώσει τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, αναλόγως του πρώτου πτυχίου τους, καθώς και τις προϋποθέσεις εργασίας με πελάτες, εποπτείας και προσωπικής θεραπείας που απαιτούν η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, εκπαιδευόμενες και εκπαιδευόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην ΕΕΣ την κατάλληλη αίτηση για την αναγνώριση του τίτλου τους ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας.

Με την περάτωση και του τέταρτου έτους και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων εκπαίδευσης, συμπληρώνονται οι βασικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση ειδικότητας ως Υπαρξιακοί Ψυχοθεραπευτές ή Υπαρξιακές Ψυχοθεραπεύτριες.

Τέλος με την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων εργασίας με πελάτες, εποπτείας, και προσωπικής θεραπείας που απαιτούν η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση αναγνώρισης του τίτλου τους ως Ψυχοθεραπευτές ή Ψυχοθεραπεύτριες και να πάρουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό του Υπαρξιακού Ψυχοθεραπευτή ή της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπεύτριας.