Άρθρα

ΕΥΗ ΔΑΛΛΑ

Η υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Painting © Henri Matisse | White Alga on Red and Green Background , 1947

Η υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία δεν πλησιάζει το άτομο μέσω γενικών θεωριών. Ενθαρρύνει την άμεση ατομική ενασχόληση με τα βασικά δεδομένα της ύπαρξης και την δημιουργία μιάς προσωπικής προσέγγισης που εκφράζει με διαφάνεια και ειλικρίνεια την στάση ζωής του καθενός.

Η υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία προτιμά:

  • Την ποικιλομορφία από την ομοιομορφία.
  • Τα συγκεκριμένα παραδείγματα από τις θεωρητικές εικασίες.
  • Τον προβληματισμό από τις απαντήσεις.
  • Τις υποκειμενικές αλήθειες από τις γενικές θεωρίες.

Κατά τον Sartre «Η ύπαρξη προϋπάρχει της ουσίας» (Existence precedes essence).

Ουσία – essence: Το ΤΙ είναι το κάθε όν, δηλαδή τα γενικά και μη μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά που καθορίζουν καθολικά το είδος (λ.χ. το ανθρώπινο είδος).

Ύπαρξη – existence: Το ΠΩΣ είναι το όν, δηλαδή ο συγκεκριμένος, πολύπλοκος και πολύ ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο βιώνεται και εκφράζεται η ύπαρξη του.